Werkgroep A27 Voordorp - Home

Home

Welkom op de website van de Werkgroep A27 Voordorp. Op deze site vind je informatie over de plannen rond de Ring Utrecht en over de activiteiten van onze werkgroep.

 

Onze leefomgeving staat onder druk door de toename van het verkeer op de A27. Wij maken ons zorgen over onze gezondheid. We willen dat er afdoende maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast in onze wijk drastisch te verminderen zonder aantasting van ons groen.

 

NIEUWS

Februari 2017

De Kerngroep Ring Utrecht is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het indienen van bezwaar/beroep bij de Raad van State.

 

Januari 2017

De Crowdfundingsactie  is een groot succes. De Kerngroep Ring Utrecht heeft 40.000 euro ontvangen voor het onafhankelijk onderzoek, zie ook onze site. Economisch onderzoeksbureau Decisio voert onze onderzoeksopdracht uit. Daarover horen jullie ongetwijfeld nog meer. 

 

Half januari is het Tracébesluit en de Nota van Antwoord (op alle zienswijzen) gepubliceerd, waarna het 6 weken ter inzage ligt.

 

December 2016

De Kerngroep Ring Utrecht is een Crowdfundingsactie gestart: 15 tegen 14. Ofwel 15 euro (meer mag uiteraard ook) tegen de 14 banen langs Amelisweerd/Rijnsweerd. Zie ook de site www.utrecht-snelwegen.nl.

 

November 2016

Op 28 november bood de Kerngroep >2800 handtekeningen tegen de verbreding aan aan de Tweede Kamer. We hebben hard gewerkt om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Veel politici steunden de motie tot uitstel van de verbreding die Groen Links, D'66 en de ChristenUnie hadden ingediend. Helaas waren ze niet in de meerderheid. De situatie was wel zo onzeker dat minister Schultz tot na de stemming heeft gewacht en pas op 9 december het Tracébesluit tekende.  

 

Juni 2016

Ruim 1300 zienswijzen zijn ingediend!

 

Mei/juni 2016

Tot 20 juni kunnen zienswijzen (jargon voor een brief met kommentaar) ingediend worden. Kijk op www.utrecht-snelwegen.nl voor hulp hierbij. Het is belangrijk, als je dit nu niet doet kan je in een later stadium geen bezwaren meer indienen! Indienen dient te gebeuren via Platform Participatie. Zie voor meer info ook deze link van RWS, en mocht je nog argumenten nodig hebben, zie een korte impressie van de demonstratie van 5 juni.

 

PROVINCIALE STATEN

Maandagavond 6 juni heeft de Provinciale Staten met een dikke meerderheid (39-8) een motie aangenomen die een omslag betekent in de stellingname t.a.v. de plannen voor de Ring Utrecht. Nadrukkelijk wordt de minister gevraagd de recente rapporten van CPB en PBL mee te nemen in de verdere besluitvorming. En die manen tot uitstel c.q. afstel van dit soort grootschalige projecten.

De motie werd aangenomen met steun van VVD (!), D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, en 50+.

 

MANIFESTATIE TEGEN DE VERBREDING op zondag 5 juni

Ca 500 mensen trotseerden de bloedhitte en lieten hun geluid tegen de megalomane verbredingsplannen van minister Schultz horen. Zie ook de speech van Vincent Bijlo.

 

Mei 2016

Op 10 mei is het Ontwerp Tracé Besluit uitgekomen.

Vanaf 10 mei hebben we 6 weken tijd om en zienswijze in te dienen.

Wat betekenen de plannen voor onze gezondheid, voor de leefbaarheid, voor het aanzien van onze omgeving, etc. Voor dit soort vragen kun je naar de informatieavond op 31 mei of naar een van de inloopavonden van Rijkswaterstaat.

 

INFORMATIE-AVOND Kerngroep Ring Utrecht op dinsdag 31 mei

Locatie: 't Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15

Tijd: 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Programma: korte presentaties over:

- Nut en noodzaak en de hoge kosten

- Technische risico's (met name bijde weg ter hoogte van Amelisweerd)

- Onmogelijkheden van groencompensatie

- Er zijn alternatieven!

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

 

Rijkswaterstaat organiseert inloopavonden waarop je vragen kunt stellen en informatie krijgt over de plannen. Voor Voordorpers zijn er twee locaties in de omgeving:

- Woensdag 25 mei 16.30 - 20.30 uur: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6.

- Dinsdag 7 juni 16.30 - 20.30 uur: Restaurant 't Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15

 

December 2014

Goed nieuws: dankzij de aanleg in 2013 van het dubbellaags ZOAB (zeer open asfalt beton) langs Voordorp gaan er strengere geluidsnormen gehanteerd worden hoorden we van Rijkswaterstaat. Langs Voordorp wordt het zogeheten geluidsproductieplafond met circa 2,2 dB naar beneden bijgesteld. Bij het project Ring Utrecht A27/A12 wordt deze strengere norm gehanteerd voor de nieuwe geluidsschermen.

Voor meer informatie zie: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen

En voor informatie over de (nieuwe) hoogte van de geluidproductieplafonds (de geluidsnorm): http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister

 

 

Juni 2014

Verbreding A27 te duur en onnodig

Vrijdag 13 juni heeft minister Schultz van Haegen de Voorkeursvariant voor de Ring Utrecht gepresenteerd. De verschillende bewonersgroepen, het Milieucentrum Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie hebben afgelopen maandag als reactie een gezamenlijk persbericht de deur uitgedaan.

De minister legt namelijk de conclusies uit diverse maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) naast zich neer. Deze conclusie is dat de snelwegaanpassing pas loont bij een flinke economische groei. Bij de te verwachten lage economische groei zal het de samenleving vele miljoenen euro’s gaan kosten. De minister schrijft echter doodleuk in haar brief aan de Tweede Kamer (zie p.8 bij Conclusie over de Ring Utrecht) dat zij denkt dat de groei verder gaat dan het laagste groeiscenario. Dit kan ze dus niet onderbouwen. Ook niet met de second opinion die ze zelf heeft aangevraagd (!) bij het Centraal Planbureau! Het CPB vindt dat de snelwegverbreding uitgesteld moet worden, omdat de risico’s voor een groot financieel debacle te groot zijn. Daar is de werkgroep A27 Voordorp het mee eens.

 

Januari 2014

De provincie heeft een Gebiedsuitwerking geschreven waarin de inpassing en de compensatiemaatregelen rond de verbrede A27 wordt beschreven. De provincie heeft aan de minister geadviseerd de extra 15 miljoen euro (zie bij november) vooral aan geluidsmaatregelen te besteden; pas later in het ontwerpproces kan dit verder ingevuld worden. We blijven dit volgen.

 

Inmiddels zijn de verslagen van de bewonersavond van november en de recente van januari (over knooppunt Rijnsweerd) binnen. We zijn nogal geschrokken van het ruimtebeslag van de voorgestelde verbrediing langs Rijnsweerd (van 80 naar 130 m!). Ook de hoogte (9-12 m) van enkele rijbanen stemt niet vrolijk.

 

November 2013

De minister heeft een tijdje geleden 15 miljoen extra toegezegd voor maatregelen om de overlast van de A27 te verzachten. Aan de provincie is gevraagd om advies aan de minister te geven hoe dit geld besteed kan worden.

De bewonersgroepen uit Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp hebben een bezorgde brief aan de provincie gestuurd. We hebben op de RWS-inloopavonden in oktober namelijk informatie van de provincie gekregen. Het leek erop dat een groot deel van het geld voor recreatieve en andere maatregelen gebruikt zou worden. Wij willen uiteraard dat al het geld besteed wordt om de nadelige effecten van meer asfalt voor de bewoners te verminderen. Dat was immers de bedoeling. Als ervaringsdeskundigen willen we meedenken op welke locaties dit geld het beste ingezet kan worden.

De provincie heeft positief op onze brief gereageerd en wil binnenkort om de tafel met de bewonersgroepen.

 

Oktober 2013

Op maandag en dinsdag 14 en 15 oktober is er een inloopavond van Rijkswaterstaat geweest. Zie hier het verslag van RWS.

 

Juli 2013

Tijdens de inloopavonden in juni konden omwonenden hun wensen rond de diverse locaties doorgeven. Voor Voordorp zijn de keuzes bij de aantakking A27 - NRU, de onderdoorgang Voordorpse Dijk en het viaduct bij de Biltse Rading het belangrijkst. Voor de onderdoorgang bij de Voordorpse Dijk is min of meer gekozen voor de zogeheten optimaliseringsvariant, waarin verbetering voor de veiligheid voorop staat. De verbetering voor de ecologische verbindingszone is nog onduidelijk. Zie voor de overige keuzes rond structuur en inpassing die inmiddels nog overgebleven zijn de brief en de notitie over de locaties.

 

Juni 2013

In juni zijn er drie inloopavonden van Rijkswaterstaat geweest. Hier kon iedereen commentaar leveren op de locatie-ontwerpen (viaductinrichtingen etc.). RWS heeft  een verslag gemaakt van de inbreng op deze avonden. Zie vooral ook de bijlage waarin een voorstel (van de Initiatiefgroep Voordorp-De Bilt, samen met ons) voor de inrichting van de onderdoorgang bij de Voordorpse dijk is opgenomen - in de bijlage. 

 

April 2013 - bakverbreding? en fluisterasfalt

Op onze oproep zijn er veel mails gestuurd richting landelijke PvdA tegen de verbreding van de bak bij Amelisweerd. Ook was er een druk bezochte manifestatie op zondag 7 april in Amelisweerd.

Helaas, de landelijke PvdA heeft zijn rug niet recht gehouden en heeft de minister vrij baan gegeven voor haar asfaltplannen. De minister heeft de niet voor honderd procent gegarandeerde veiligheid van een 2x6-variant binnen de Bak van Amelisweerd aangegrepen voor haar keuze van 2x7. En dus van een bakverbreding bij Amelisweerd. De noodzaak voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd blijft duister, want de doorstroming levert daar nauwelijks problemen op - deze locatie komt immers niet in de file top 50 voor!

 

Inmiddels ligt er dubbellaags ZOAB op het traject langs Voordorp. We horen graag of jullie verschil merken in geluidsoverlast! Stuur een mail naar werkgroepA27Voordorp@gmail.com

 

Januari 2013

Dinsdagavond 29 januari organiseerden we een bewonersavond over luchtkwaliteit c.q. luchtverontreiniging. We hebben o.a. de film 'Luchtverontreiniging - een onvrijwillig risico' vertoond, waarna een korte discussie volgde en een dynamische afsluiting. Zie hier de link om deze film zelf te bekijken. En hier het verslag van deze geslaagde avond (die we hebben kunnen bekostigen dankzij een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente).

 

ZOAB-nieuws: Eind 2012 zijn de buitenste stroken van de A27 langs Voordorp voorzien van dubbellaags ZOAB. Daarna ging het sneeuwen en vriezen, dus lag het werk stil. RWS heeft doorgegeven vóór april fluisterasfalt aan te leggen op de rijstroken aan de kant van Voordorp.